موزه ملي

تعلیم جامع پلن نويسي PHP و MySQL به همراه صفر تا صد ساخت فروشگاه اينترنتي

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

تعلیم جامع پلن نویسی PHP و MySQL به همراه صفر تا صد ساخت فروشگاه اینترنتی

جلسه نخست : آشنایی با php و نرم افزارهای موردنیاز

 • آشنایی با زبان PHP
 • انواع وب سایت
 • تاریخچه PHP
 • دلایل محبوبیت زبان PHP
 • بررسی نرم افزارها برای شروع دوره
 • آشنایی با سینتکس PHP
 • آشنایی با دستور echo و  print
 • آشنایی با متغیر ها دلیل هستفاده و قواعد نام گذاری
 • آشنایی با انواع داده در PHP
 • اشنایی با تبدیل داده در PHP
 • بررسی نوع داده

 

جلسه دوم : عملگرها و ساختارهای کنترلی و توابع در PHP

 • آشنایی با عملگرهای ریاضی
 • آشنایی با عملگرهای AssignmentOperators
 • آشنایی با عملگرهای منطقی
 • آشنایی با شرط ها
 • بررسی ساختار شرطif
 • بررسی ساختار شرطswitch
 • بررسی ساختار حلقه for
 • بررسی ساختار حلقه do-while و تفاوت ان با for
 • بررسی ساختار حلقه while
 • بررسی توابع و دلیل ایجاد توابع
 • بررسی نوع داده با توابع
 • اشنایی با توابع حیاتی
 • ایجاد توابع با کاربرد حلقه ها در تابع

 

جلسه سوم : کار با آرایه ها درPHP

 • آشنایی با آرایه ها درPHP
 • آشنایی با ارایه های NUMERICAL
 • آشنایی با آرایه های انجمنی
 • آشنایی با تعریف انواع ارایه ها
 • نحوه ی چاپ ارایه ها با دستورات و توابع مختلف
 • بررسی ساختارFOREACH
 • بررسی مزایا و معایب FOREACH
 • ترکیب ارایه ها و توابع
 • بررسی ساختار حلقه while در ارایه ها
 • بررسی نحوه ی پیمایش در ارایه ها
 • کار با توابع مختلف برای پیمایش ارایه ها
 • اموزش توابع حیاتی در کار کـــردن با ارایه ها

 

جلسه چهارم : کار با رشته ها و پردازش فرم ها

 • آشنایی با تعریف رشته ها
 • تفاوت تعریف رشته ها با دابل کوتیشن و سینگل کوتیشن
 • آشنایی با روش هیرداک برای تولید رشته های طولانی
 • ترکیب حلقه ها و توابع مربوط به رشته ها
 • ترکیب توابع رشته ای و شرط ها
 • آشنایی با تابع strlen()
 • آشنایی با تابع () strtolower
 • آشنایی با تابع ()strtoupper
 • آشنایی با تابع () trim
 • آشنایی با تابع () strip_tags
 • آشنایی با تابع ()substr
 • آشنایی با تابع () htmlspecialchars
 • آشنایی با تابع () htmlentities
 • آشنایی با تابع () urlencode
 • آشنایی با تابع () urldecode
 • آشنایی با تابع ()rawurlencode
 • آشنایی با تابع () rawurldecode
 • آشنایی با تابع () substr_replace

 

جلسه پنجم : کار با رشته ها و پردازش فرم ها (قسمت دوم)

 • آشنایی با تابع ()strrev
 • آشنایی با تابع () str_repeat
 • آشنایی با تابع () explode
 • آشنایی با تابع () implode
 • آشنایی با تابع ()str_ireplace
 • آشنایی با تابع () strops
 • آشنایی با تابع () strrpos
 • آشنایی با تابع () substr_count
 • آشنایی با متد GET و  POST و تفاوت بین انها
 • کار با فرم ها

 

جلسه ششم : کار با رشته ها و پردازش فرم ها (قسمت سوم)

 • آشنایی با فیلدهای رادیو
 • آشنایی با فیلدهای چک باکس
 • آشنایی با select option
 • آشنایی با textareaa
 • آشنایی با انتخاب کـــردن تعداد select option
 • به دست اوردن تعداد تکرار یک عبارت در داخل فرم ها
 • نحوه ی جایگزین کـــردن یک عبارت به جای رشته در فرم ها
 • مثال عملی ساخت صفحه لاگین

 

جلسه هفتم : کار با رشته ها و پردازش فرم ها (قسمت چهارم)

 • آشنایی با صفحه لاگین
 • بررسی مقادیر وردی و دریافت انها
 • بررسی کد های مخرب
 • بررسی طول پسورد ورودی
 • بررسی معتبر بودن ایمیل
 • بررسی خالی بودن فرم
 • تولید کـــردن فرم بصورت شرطی

 

جلسه هشتم : کار با فایل ها در PHP

 • آشنایی با اپلود فایل
 • بررسی پیشنیازها ی فرم برای اپلود فایل
 • دریافت مقادیر دریافت انجام گرفته با ارایه ی $_FILES
 • بررسی حداکثر حجم مجاز برای اپلود
 • برداشتن محدودیت حجم برای اپلود فایل
 • بررسی پسوند فایل اپلود انجام گرفته و اعمال محدودیت
 • بررسی خطاهای مربوط به اپلود فایل
 • بررسی توابع  () file_exists
 • بررسی تابع ()  filesize
 • بررسی تابع ()   fopen

 

جلسه نهم : ادامه کار با فایل ها در PHP (قسمت دوم)

 • آشنایی با توابع و مرور مباحث قبلی
 • بررسی وجود فایل و خواندن فایل
 • اشنایی با تابع بستن فایل ها پس از اپایان کار
 • توضیح ارگومان های مربوط به تابع () fopen
 • تشریح تفاوت ارگومان های تابع فوق و نحوه ی عملکـــرد انها
 • آشنایی با تابع ()  fread
 • آشنایی با تابع () fwrite
 • آشنایی با تابع () fgetc
 • آشنایی با تابع () fgets
 • آشنایی با تابع () fgetcsv
 • آشنایی با تابع () rewind
 • آشنایی با تابع ()  feof
 • آشنایی با تابع ()fseek
 • آشنایی با تابع () ftell
 • خواندن محتویات یک فایل با حلقه ها و توابع مربوط به فایل ها
 • ایجاد یک شمارندهی وب سایت با هستفاده از توابع فایل ها

 

جلسه دهم : ادامه کار با فایل ها در PHP (قسمت سوم)

 • آشنایی با تابع () file_get_contents
 • آشنایی با تابع () file_put_contents
 • اشنایی با تابع () file
 • آشنایی با تابع () readfile
 • آشنایی با تابع () copy
 • آشنایی با تابع () rename
 • آشنایی با تابع ()file
 • آشنایی با تابع () unlink
 • آشنایی با تابع () mkdir
 • آشنایی با تابع () rmdir
 • آشنایی با تابع ()time
 • آشنایی با تابع () date
 • آشنایی با تابع () mktime
 • آشنایی با تابع () fileatime
 • آشنایی با تابع () filectime
 • آشنایی با تابع () filemtime
 • آشنایی با تابع () basename

 

جلسه یازدهم : کار با اینکلودها در PHP

 • جلسه یازدهم کاربا اینکلودها:
 • آشنایی با تابع () include
 • آشنایی با تابع () include_once
 • آشنایی با تابع () require
 • آشنایی با تابع () require_once
 • آشنایی با نحوه ی ایجاد سایت در دریم ویور
 • تفکیک کـــردن قالب html

 

جلسه دوازدهم : نحوه تعداد زبانه کـــردن سایت

 • آشنایی با اینکلود ها
 • هستفاده از فایل های برای نگهداری مقادیر
 • کار با ارایه ها و نحوه ی ار سال پارامتر به صفحه
 • تعداد زبانه کـــردن سایت به چهار زبان عربی, انگلیسی, فارسی و ترکی

 

جلسه سیزدهم : آشنایی با پایگاه داده

 • پایگاه داده چیست؟
 • تعریف پایگاه داده
 • سیستم مدیریت پایگاه داده
 • مدل های پایگاه داده
 • آشنایی با مدل سلسله مراتبی
 • آشنایی با مدل شبکه ای
 • آشنایی با مدل رابطه ای
 • آشنایی با مفهوم کلید
 • آشنایی با مفهوم رکورد
 • آشنایی با مفهوم محیط عملیاتی
 • آشنایی با مفهوم موجودیت مستقل در طراحی پایگاه داده
 • آشنایی با ماهیت ارتباط
 • آشنایی با انواع ماهیت ارتباط
 • آشنایی باتاثیر ماهیت ارتباط بر طراحی پایگاه داده
 • مثال عملی تولید کنند گان قطعات صنعتی برای مفهوم ماهیت ارتباط و نحوه ی طراحی پایگاه داده
 • آشنایی با کاهش افزونگی
 • آشنایی با حفظ یکپارچگی هشدارات
 • آشنایی با انواع داده قابل ذخیره در پایگاه داده
 • آشنایی با محیط phpmyadmin

 

جلسه چهاردهم :  ایجاد یک پایگاه داده و اشنایی با قسمت های مختلف phpmyadmin

 • تحلیل پایگاه داده وبلاگ ساده
 • اشنایی با نحوه ی ایجاد پایگاه داده
 • نحوه ی تحلیل قسمت های مختلف یک سایت
 • پیاده سازی پایگاه داده در phpmyadmin

 

جلسه پانزدهم : ارتباط با پایگاه داده در PHP

 • آشنایی با افزونه های موجود درphp برای ایجاد ارتباط
 • بررسی هشدارات لازم برای ایجاد ارتباط
 • ایجاد ارتباط باپایگاه داده به روشPDO
 • آشنایی با متدهای PDO
 • خواندن اططلاعات از دیتابیس به روش PDO
 • آشنایی با متدcolumcount()
 • آشنایی با متدfetch()
 • آشنایی با متد fetchall()
 • آشنایی با متد rowcount()

 

جلسه شانزدهم : ارتباط با پایگاه داده

 • ترکیب حلقه ها و متد های ار تباط با پایگاه داده
 • آشنایی با دستورات آماده PDO
 • طراحی صفحه لاگین با PDO
 • آشنایی با متدهای PDO
 • هستفاده ار روش یا متد bindvalue برای نسبت دادن مقادیر

 

جلسه هفدهم : ادامه متدهای PDO

 • نحوه ی درج رکورد
 • ایجاد فرم ثبت نام مخاطبان
 • نحوه ی انتخاب رکوردها بر اساس پارامتذ id
 • حذف رکورد بر اساس id

 

جلسه هجدهم : نحوه خواندن رکوردها از دیتابیس و نحوه ی اپدیت کـــردن

 • آشنایی با تولید جدول بصورت پویا جهت خواندن رکوردها و نمایش در جدول
 • نحوه ی اپدیت کـــردن رکوردها
 • اشنایی با کلاس MYSQLI
 • نحوه ایجاد ارتباط در MYSQLI
 • خواندن اططلاعات از دیتابیس به روش MYSQLI
 • آشنایی با متد های حیاتی و پرکاربرد در کلاس MYSQLI
 • ….

 

جلسه نوزدهم : آشنایی با جلسه و کوکی ها

 • آشنایی با کوکی ها
 • آشنایی با ایجاد کوکی درPHP
 • بررسی ار گومان های تابع setcookie()
 • بررسی حالت های مختلف کوکی در فرم های ورود
 • آشنایی با جلسه ها
 • نحوه ی ایجاد جلسه ها
 • نحوه ی از بین بردن جلسه ها
 • مقایسه جلسه ها و کوکی ها نسبت به سایر روش ها

 

جلسه بیستم : پلن نویسی شی گرا

 • آشنایی با پلن نویسی شی گرا
 • آشنایی با مفاهیم پایه ای بارنامه نویسی شی گرا
 • آشنایی با مفهوم کلاس ونحوه تعریف آن
 • آشنایی با مفهوم object
 • آشنایی به متد
 • آشنایی با خاصیت های کلاس
 • آشنایی با مفهوم public
 • آشنایی با مفهوم private
 • آشنایی با مفهوم protected
 • آشنایی با نحوه دسترسی به خاصیت ها ومتد ها

 

جلسه بیست  و یکم :  ادامه پلن نویسی شی گرا

 • آشنایی با ثابت ها
 • آشنایی با خاصیت های هستاتیک
 • ایجاد یک کلاس و شبیه سازی ان
 • ایجاد متد های مختلف برای کلاس
 • آشنایی با متد های ساخانومده
 • ایجاد یک کلاس با هستفاده از متد ساخانومده
 • مزیت های متد ساخانومده

 

جلسه بیست  و دوم : آشنایی با متدهای مخرب و ثابت های جادویی

 • آشنایی با متدهای مخرب
 • آشنایی با ثابت __LINE__
 • آشنایی با ثابت __FILE__
 • آشنایی با ثابت __DIR__
 • آشنایی با ثابت __FUNCTION__
 • آشنایی با ثابت __METHOD__
 • آشنایی با ثابت __CLASS__
 • آشنایی با ثابت __TRAIT__
 • آشنایی با ثابت __NAMESPACE__
 • آشنایی با توابع حیاتی در مبحث کلاس ها

 

جلسه بیست و سوم : هدرهای HTTP  و بافر کـــردن خروجی

 • آشنایی با HTTP و بافر کـــردن خروجی
 • آشنایی با هدرهای درخوهست و هدرهای پاسخ
 • آشناییبا ساختار یک درخوهست
 • آشنایی به هدرهای حیاتی و کاربرد انها
 • ایجاد متد های مختلف برای کلاس
 • آشنایی با MIMTYPE ها
 • کارکـــردن با ابزارهای مرورگر برای دریافت هدرهای درخوهست

 

جلسه بیست و چهارم : هدرهای پاسخ و نحوه ی بافر کـــردن خروجی

 • آشنایی با هدرهای پاسخ
 • آشنایی با ساختار هدر پاسخ
 • آشنایی با کلاس کد ها در خط پاسخ
 • آشنایی با آرایه ی $_SERVER
 • آشنایی با تابع هدر
 • آشنایی با توابع حیاتی برای بافر کـــردن
 • آشنایی با بافر کـــردن خروجی

 

جلسه بیست و پنجم : آشنایی با پردازش تصویر ها و افزونه GD

 • آشنایی با افزونه GD
 • آشنایی با تابع () imagecreate
 • آشنایی با تابع () imagecreatetruecolor
 • آشنایی با تولید رنگ برای تصویر ها و تابع () imagecolorallocate
 • آشنایی با ارسال تصویر ها به مرورگر و نحوه ذخیره کـــردن انها
 • آشنایی با تابع () imagejpeg
 • آشنایی با تابع ()  imagepng
 • آشنایی با تابع () imagegif
 • آشنایی با ترسیمات اشکال بر روی canvas

 

جلسه بیست و ششم :  ادامه مبحث پردازش تصویر ها

 • آشنایی تولید رنگ شفاف
 • آشنایی با تولید اشکال شفاف
 • آشنایی با نوشتن متن بر روی تصویر ها و تابع () imagestring
 • آشنایی با ترکیب حلقه ها و تصویر ها
 • آشنایی با نحوه ی هستفاده از تصویر ها در اسناد html

 

جلسه بیست و هفتم : ایجاد تصویر ها پیش نمایش و ایجاد واتر مارک بر روی تصویر ها

 • آشنایی با تابع () imagecreatefrompng
 • آشنایی با تابع ()imagecreatefromjpeg
 • آشنایی با تابع ()imagecreatefromgif
 • آشنایی با تابع ()imagesx
 • آشنایی با تابع ()imagesy
 • آشنایی با مفهوم تصویر ها شفاف
 • ایجاد تصویر شفاف باتوابع GD
 • آشنایی با تابع () imagecolortransparent
 • آشنایی با تابع () imagecolorat
 • آشنایی با تابع () imagecopy
 • آشنایی با تابع () imagecopyresized
 • آشنایی با ایجاد واترمارک
 • آشنایی با ایجاد تصویر ها پیش نمایش

 

جلسه بیست و هشتم : پلن نویسی شی گرا

 • آشنایی با کد کپچا و علت اسفاده ازآن
 • ایجاد کلاس و متدها برای ایجاد کپچا
 • ایجاد تصویر ها و متن برای کپچا
 • بهینه سازی کپچا و پیچیده تر کـــردن ان برای جلوگیری از پردازش تصویر ها
 • هستفاده از کپچا درفرم ها
 • ترکیب کپچا با سشن

 

جلسه بیست و نهم : ادامه مبحث کپچا و نحوه ی هش کـــردن پسورد

 • آشنایی با تولید تصادفی اعداد و حروف
 • تکمیل کـــردن کد امنیتی کپچا
 • آشنایی با روش های رمز گذاری پسورد
 • آشنایی با MD5
 • آشنایی با Sha1
 • آشنایی با Crypt
 • آشنایی با نحوه ی به دست اموردن پسورد واقعی از روی رشته هش انجام گرفته
 • ایجاد تابع برای کار با پایان الگوریتم ها
 • بهینه کـــردن فرایند هش کـــردن…

 

جلسه سی ام : ادامه ی پلن نویسی شی گرا

 • آشنایی با متدهای هستاتیک
 • نحوه دسترسی به متدهای هستاتیک
 • آشنایی با مبحث پنهان سازی جزئیات
 • ایجاد متد های مختلف برای کلاس
 • ایجاد متد ساخانومده

 

جلسه سی و یکم : ادامه ی پلن نویسی شی گرا

 • تکمیل کـــردن مبحث پنهان سازی جزئیات
 • ایجاد کلاس ساده بانک برای تکمیل کـــردن مبحث فوق
 • آشنایی بانحوه ی اتصال به دیتابیس بصورت شی گرا
 • ایجاد متغیرهای کلاس یا خاصیت ها
 • ایجاد متداتصال

 

جلسه سی و دوم : ادامه ی پلن نویسی شی گرا آشنایی با متدهای جادویی

 • آشنایی با متد __get()
 • آشنایی با متد__set()
 • آشنایی با متد__call()
 • آشنایی با مبحث وراثت
 • آشنایی با مشتق کـــردن متدهای یک کلاس

 

جلسه سی و سوم : ادامه مبحث وراثت

 • آشنایی با کلاس والد
 • آشنایی با مشتق کـــردن کلاس ها
 • آشنایی با دسترسی به خاصیت ها در درون کلاس های مشتق انجام گرفته
 • آشنایی با باخانومویسی متدها در کلاس فرخانومد
 • آشنایی با مشتق کـــردن متدهای یک کلاس

 

جلسه سی و چهارم : شروع پروژه عملی ساخت صفر تا صد وب سایت فروشگاه اینترنتی

 • نحوه انتخاب قالب برای پرژه
 • ایجادبخش پنل مدیریت برای سایت
 • ایجاد سایت در نرم افزار دریم ویور و تفکیک قالب
 • ایجاد ساختا فایل ها برای پرژه
 • ایجاد تابع اینکلود و ایجا اتصال به دیتابیس به روش PDO

 

جلسه سی و پنجم :

 • ایجاد بخش ایجاد مجموعه ها
 • ایجاد منوهای مورد نیاز برای بخش مدیریت مجموعه ها
 • ابداًح به هم ریختگی قالب در طول پروژه
 • ایجاد فرم موردنیاز برای این بخش
 • ایجاد جدول برای بخش مدیریت مجموعه ها در پایگاه داده
 • هستفاده از کلاس های بوت هسترپ برای مدیریت پیام ها

 

جلسه سی ششم :

 • تکمیل کـــردن بخش ایجاد مجموعه ها
 • مدیریت کـــردن خطاهای مرتبط
 • ایجاد منوی های مورد نیاز
 • ایجاد جدول برای مدیریت مجموعه های ثبت انجام گرفته
 • ادیت جدول برای شروع به کار

 

جلسه سی و هفتم :

 • تکمیل کـــردن بخش مدیریت مجموعه های ثبت انجام گرفته
 • ایجاد شماره ردیف بصورت پویا برای مجموعه ها
 • خواندن رکوردها از دیتابیس و نمایش در جدول
 • اماده کـــردن بخش حذف و ویرایش مجموعه های ثبت انجام گرفته
 • مدیریت پیام ها

 

جلسه سی و هشتم :

 • تکمیل کـــردن بخش مدیریت مجموعه های ثبت انجام گرفته
 • ایجاد بخش ویرایش مجموعه ها
 • ایجاد بخش حذف مجموعه ها
 • هستفاده از سشن برای مدیریت پیام ها

 

جلسه سی و نهم :

 • شروع ایجاد بخش مدیریت محصولات
 • ایجاد جدول در دیتابیس برای بخش محصولات
 • ایجاد پیوند های مورد نیاز و منوها
 • ایجاد صفحات مربوط به ایجاد محصولات و مدیریت محصولات

 

جلسه چهلم :

 • بررسی بخش ایجاد محصول
 • تکمیل کـــردن بخش ایجاد محصول جدید
 • تکمیل کـــردن بخش مربوط به اپلود تصویر
 • ایجاد فولدر و نحوه ذخیره تصویر
 • فراخوانی تصویر در صفحه نمایش محصولات

 

جلسه چهل و یک :

 • بررسی بخش مدیریت محصولات
 • فراخوانی تصویر از دیتابیس و نمایش ان در بخش مدیریت
 • درست کـــردن بخش حذف
 • بررسی قسمت ویرایش محصولات ثبت انجام گرفته

 

جلسه چهل و دوم :

 • ادامه مبحث فرم ویرایش محصول
 • خواندن رکورد از دیتابیس و نمایش د رفیلد ها
 • ایجاد تصویر ها ریسایز انجام گرفته از تصویر اصلی و ذخیره در دیتابیس
 • اپدیت کـــردن تصویر محصول
 • حذف تصویر های اپلود انجام گرفته به هنگام اپدیت

 

 

جلسه چهل و سوم :

 • تولید تصویر ها پیش نمایش از تصویر اپدیت انجام گرفته
 • خواندن تصویر ریسایز انجام گرفته در بخش مدیریت محصولات
 • هستفاده از افزونه ی GD در ریسایز کـــردن تصویر ها

 

 

جلسه چهل و چهارم :

 • ادامه مبحث تولید تصویر ها پیش نمایش از تصویر اپدیت انجام گرفته
 • بررسی مباحث مربوط به حذف و اپدیت
 • تکمیل کـــردن بخش ریسایز کـــردن و حذف تصویر ها

 

جلسه چهل و پنجم :

 • تکمیل کـــردن بخش فعال یا فعال نبودن محصول
 • اضافه کـــردن ادیتور حرفه ای به بخش مدیریت
 • ساخت جدول در دیتابیس برای مدیریت مخاطبان
 • ایجاد بخش مدیریت مخاطبان در مدیریت
 • ساخت فرم ایجاد کاربر
 • ساخت منوهای مربوطه
 • ساخت بخش مدیریت مخاطبان ثبت انجام گرفته

 

جلسه چهل و ششم :

 • تکمیل کـــردن بخش مدیریت مخاطبان و ثبت کاربر در دیتابیس
 • مدیریت کـــردن رویدادها و نمایش پیام ها
 • نوشتن تابع برای هش کـــردن پسورد

 

جلسه چهل و هفتم :

 • ادامه تکمیل کـــردن بخش ایجاد کاربر
 • تعیین سطح دسترسی مخاطبان
 • مدیریت پیام های رویدادها
 • ایجاد بخش مدیریت مخاطبان ثبت انجام گرفته

 

جلسه چهل و هشتم :

 • تکمیل کـــردن بخش فعال سازی مخاطبان
 • تکمیل کـــردن بخش ویرایش مخاطبان
 • تکمیل کـــردن بخش حذف مخاطبان توسط مدیر

 

جلسه چهل و نهم :

 • ادامه مبحث تکمیل کـــردن مدیریت مخاطبان
 • ساخت قسمت ویرایش مخاطبان
 • تکمیل کـــردن بخش ویرایش مخاطبان ثبت انجام گرفته
 • هستفاده از کلاس های بوت هسترپ برای نمایش سطوح کاربری

 

جلسه پنجاه :

 • تکمیل کـــردن بخش سطوح کاربری
 • پویا کـــردن بخش نمایش سطوح کاربری
 • بررسی تکرای نبودن عناوین ورودی پایان قسمت ها
 • ایجاد فرم لاگین
 • هش کـــردن پسورد
 • کدنویسی فرم لاگین

 

جلسه پنجاه و یکم :

 • ایجاد کـــردن سیشن برای ورود مخاطبان
 • هستفاده از سیشن در صفحات برای دسترسی به صفحات
 • ساخت فایل چک کـــردن سیشن
 • هستفاده از فایل چک در صفحات مورد نیاز
 • بررسی خطاهای رخ داده انجام گرفته
 • مدیریت پیام های مربوط به بخش لاگین

 

جلسه پنجاه و دوم :

 • بررسی خطاهای رخ داده انجام گرفته در مبحث مربوط به سیشن ها
 • ساخت بخش لاگ کـــردن و کنترل فعا لیت های کاربر
 • ساخت جدول در دیتابیس برای بخش لاگ کـــردن
 • هستفاده از کتابخانه jdf برای قسمت تاریخ و زمان

 

جلسه پنجاه و سوم :

 • ساخت بخش مدیریت لاگ ها
 • تکمیل کـــردن بخش مدیریت لاگ ها
 • ساخت بخش خروج از سایت
 • ایجاد یک فایل برای از بین بردن سیشن ست انجام گرفته

 

جلسه پنجاه و چهارم :

 • نوشتن تابع برای سطح دسترسی های مختلف به سایت
 • فراخوانی تابع و هستفاده از ان در صفحات مورد نیاز
 • هستفاده از سیشن مخاطبان برای نمایش یا عدم نمایش منوهای بخش مدیریت
 • ایجاد یک فایل برای از بین بردن سیشن ست انجام گرفته

 

جلسه پنجاه و پنجم :

 • شروع ایجاد بخش منو
 • ساخت بخش ایجاد کـــردن منو
 • طراحی فرم ایجاد منو
 • ساخت جدول مربوط به منو در دیتابیس
 • ساخت جدول مربوط به زیرمنو در دیتابیس
 • بررسی فرم منو و نحوه ایجاد منو به عنوان زیر منو
 • کدنویسی مربوط به بخش ایجاد منو وزیرمنو

 

جلسه پنجاه و ششم :

 • ادامه ی کد نویسی منو زیر منو
 • مدیریت پیام های مربوط به رویدادها
 • ساخت بخش مدیریت منوها
 • ساخت بخش حذف منو
 • ساخت بخش اپدیت منو
 • امادسازی مقدمات کار برای بخش فعال سازی و غیرفعال سازی منو

 

جلسه پنجاه و هفتم

 • تکمیل کـــردن بخش فعال سازی و غیرفعال سازی منوها توسط مدیریت
 • ساخت بخش مشاهده ی زیرمنو ها
 • ساخت جدول برای مشاهد ی زیر منوها
 • خواندن زیر منوها از بانک بر اساس پارامتر

 

جلسه پنجاه و هشتم

 • تکمیل کـــردن بخش مدیریت زیرمنوها
 • تکمیل کـــردن بخش ویرایش زیرمنو
 • تکمیل کـــردن بخش فعال سازی یا غیر فعال سازی توسط مدیر
 • تکمیل کـــردن بخش حذف زیرمنو

 

جلسه پنجاه و نهم

 • کدنویسی بخش جلوگیری از درج رکورد تکرای در دیتابیس برای پایان بخش ها
 • اضافه کـــردن قالب سایت به پروژه
 • تفکیک قالب برای فروشگاه

 

جلسه شصتم

 • طراحی جدول در دیتابیس برای اسلایدر
 • تحلیل عناصر اسلایدر
 • طراحی فیلدها و فرم مربوط به اسلایدر
 • تکمیل کـــردن بخش فرم
 • مدیریت پیام های مربوط به رویدادها

 

جلسه شصت و یکم

 • ادامه تکمیل کـــردن بخش اسلایدر
 • کدنویسی فرم ثبت اسلایدر
 • کاربر روی تصویر
 • مدیریت پیام های مربوط به بخش اسلایدر
 • رفع اشکال بخش اپلود تصویر

 

جلسه شصت و دوم:

 • ادامه مبحث ثبت اسلایدر
 • ساخت بخش مدیریت اسلایدر ها
 • ساخت بخش حذف اسلایدرها

 

جلسه شصت و سوم

 • ادمه ی مبحق آپدیت کـــردن اسلایدر ها
 • اپدیت کـــردن بخش های مختلف اسلایدر
 • آپدیت کـــردن تصویر اسلایدر

 

جلسه شصت و چهارم

 • بررسی کـــردن عملکـــرد بخش ویرایش
 • رفع ایرادات مربوط به بخش اپدیت
 • ساخت جدول برای سبد خرید در دیتابیس
 • ساخت جدول در دیتابیس برای ثبت سفارش
 • ویرایش بخش نمایش محصولات در سایت
 • خواندن محصولات از دیتابیس و نمایش در صفحه اصلی سایت

 

جلسه شصت و پنجم

 • تکمیل کـــردن بخش نمایش محصولات
 • طراحی فرم ثبت نام از مخاطبان

 

جلسه شصت و شش

 • تکمیل کـــردن بخش ثبت نام از مخاطبان
 • کدنویسی بخش فرم ثبت نام
 • مدیریت پیام های مربوط به رویدادها
 • تعیین سطح کاربری هنگام ثبت نام

 

جلسه شصت و هفت

 • بررسی عملکـــرد فرم ثبت نام
 • ساخت پنل کاربری
 • ساخت بخش ویرایش هشدارات کاربری
 • ساخت بخش ورود به سایت
 • افزودن لاگ ها
 • ساخت بخش خروج از سایت

 

جلسه شصت و هشت

 • بررسی عملکـــرد بخش ویرایش کاربری
 • تکمیل کـــردن بخش ویرایش کاربری
 • مدیریت پیام ها
 • مقدمات اشنایی با ایمیل

 

جلسه شصت و نهم

 • آشنایی با ارسال ایمیل
 • آشنایی با معماری پست الکترو نیک
 • آشنایی با تابع mail()
 • آشنایی با پارامترهای تابع فوق
 • آشنایی با کلاس phpmailer
 • بررسی ویژگی های phpmailer
 • تعلیم متدهای حیاتی کلاس phpmailer

 

جلسه هفتاد

 • ارائه مثال های عملی در ارسال ایمیل
 • کار با هدر ها در مبحث ارسال ایمیل و ضرورت ان
 • آشنایی با نحوه ارسال ایمیل از طریق سرو های خارجی مشابه جمیل و یاهو
 • ساخت بخش ارسال پیوند فعال سازی با کلاس phpmailer

 

جلسه هفتاد و یک

 • تکمیل کـــردن بخش ارسال پیوند فعال سازی
 • نحوه ساخت کد فعالسازی حساب کاربری
 • ساخت جدول برای مشاهد ی زیر منوها
 • مدیریت پیام های مربوط به رویدادها

 

جلسه هفتاد و دو

 • تکمیل کـــردن بخش ارسال پیوند فعال سازی
 • نوشتن تابع ارسال ایمیل
 • نحوه فعال سازی کاربر پس دریافت پارامتر

 

جلسه هفتاد و سه

 • مقدمات کار با پنل ایمیل
 • ساخت و طراحی فرم مربوط به پنل ارسال ایمیل
 • نوشتن تابع ارسال ایمیل
 • بررسی فیلد مربوط به ایمیل برای ارسال با هم ایمیل به تعدادین ایمیل معتبر
 • اضافه کـــردن ایمیل های کپی
 • اضافه کـــردن ایمیل های مخفی
 • اضافه کـــردن ضمیه کـــردن فایل به ایمیل

 

جلسه هفتاد و چهار

 • نمایش پیوند خرید محصول فقط برای اعضا
 • ساخت بخش سبد خرید
 • اضافه کـــردن محصول به سبد خرید
 • مدیریت پیام های مربوط به بخش
 • ساخت بخش مشاهده ی محصولات اضافه انجام گرفته به سبد خرید

 

جلسه هفتاد و پنج

 • تکمیل کـــردن بخش سبد خرید
 • افزودن بخش حذف محصول از سبد خرید
 • نوشتن توابعی برای کسب هشدارات رکوردها از روی ایدی
 • کد نویسی بخش حذف محصول از سبد خرید

 

جلسه هفتاد و شش

 • حل مشکلات مربوط به سبد خرید
 • اضافه کـــردن بخش قیمت نهایی محصولات اضافه انجام گرفته به سبد خرید
 • اضافه کـــردن بخش محاسبه تعداد محصولات اضافه انجام گرفته به سبد خرید
 • ساخت فرم ثبت نهایی سفارش
 • نهایی کـــردن محصولات اضافه انجام گرفته به سبد خرید

 

جلسه هفتاد و هفت

 • تکمیل کـــردن بخش ثبت نهایی سفارش
 • کدنویسی فرم مربوطه
 • نحوه ثبت نهایی کـــردن محصولات در دیتابیس
 • بررسی مشکلات ایجاد انجام گرفته
 • مدیریت کـــردن پیام ها

 

جلسه هفتاد و هشت

 • ایجاد بخش مشاهده ی سفارشات مخاطبان در پنل کاربری
 • کد نویسی بخش مربوطه
 • خواندن سفارشات کاربر از جدول محصولات

 

جلسه هفتاد و نه

 • ساخت بخش مشاهد ه ی سفارشات در بخش مدیریت
 • ساخت منوی مربوطه
 • کدنویسی بخش مربوطه
 • مشاهده ی جزئیات سفارش هر کاربر مثل قیمت  کل و تعداد برای هر کاربر در مدیریت

 

جلسه هشتاد

 • ساخت فرم مربوط به فراموشی رمز عبور
 • الگوریتم ارسال رمز عبور
 • دریافت ایمیل کاربر و اعتبار سنجی
 • ارسال ایمیل حاوی رمز عبور برای کاربر
 • بررسی نکات پایانی

 

جلسه هشتاد و یک

 • ساخت بخش جستجو در سایت
 • ایجاد فرم مربوط به جستجو
 • جستجو در سایت بر اساس نام و نام های مشابه و دسته بندی محصولات
 • ساخت بخش مشاهده ی نتایج جستجو
 • آشنایی با نحوه تشخیص پرفرو شترین محصولات

 

جلسه هشتاد و دوم

 • تکمیل کـــردن بخش پرفروشترین محصولات
 • قرار دادن عنوان و توضیحات همراه با تصویر محصولات
 • ساخت بخش جدیدترین محصولات
 • نحوه به دست آوردن جدیدترین محصولات
 • ساخت بخش منو برای سایت
 • مقدمات ساخت ایمیل و کدنویسی
 • هستایل دهی به منو

 

جلسه هشتاد و سوم

 • تکمیل کـــردن بخش منوی سایت
 • برطرف کـــردن مشکلات مربوط به منو
 • ساخت بخش زیرمنوهای سایت
 • مقدار دهی منو ها از دیتابیس
 • ساخت صفحه مشاهده ی محصولات بر اساس دسته بندی و منو
 • تو ضیحات پرفروشترین محصولات
 • توضیحات جدیدترین محصولات

 

جلسه هشتاد و چهارم

 • ساخت اسلایدر برای سایت
 • هستفاده از پلاگین های موجود برای ساخت اسلایدر
 • معرفی کـــردن فایل ها و کتابخانه های مورد نیاز
 • کدنویسی و هستایل دهی اسلایدر
 • خواندن هشدارات از دیتابیس

 

جلسه هشتاد و پنج

 • آشنایی با ویژگی های و قابلیت های این افزونه
 • آشنایی با توابع حیاتی افزونه
 • آشنایی با تنظیمات حیاتی پارامترها
 • خواندن زیر منوها از بانک بر اساس پارامتر

 

جلسه هشتاد و شش

 • آشنایی بانک های مجازی
 • آشنایی با کلیات در یافت درگاهای بانکی
 • آشنایی با تعدادید درگاه بانکی برای اتصال
 • آشنایی با سیستم قدرتمند payline
 • آشنایی اجمالی با سیستم فوق
 • نحوه دریافت درگاه
 • نحوه عضویت در سیستم
 • اموزش دریافت شناسه درگاه
 • آشنایی با راهنمای سیستم

 

جلسه هشتاد و هفت

 • آشنایی با زرین پال
 • بررسی فایل راهنمای اتصال به درگاه پی لاین
 • بررسی توابع پرداخت و تائید پرداخت
 • آشنایی با پارامترهای ارسالی به توابع
 • برسی کدهای مربوط به پرداخت
 • هستفاده از صفحه آزمایشی برای تست پرداخت

 

جلسه هشتاد و هشت

 • بررسی کلاس های انتزاعی
 • معنی و مفهوم کلاس های انتزاعی
 • نحوه ی تعریف کلاس های انتزاعی
 • نمونه سازی از کلاس های انتزاعی؟؟
 • نحوه هستفاده از کلاس های انتزاعی
 • نکات مربوط به کلاس های انتزاعی

 

جلسه هشتاد و نهم

 • آشنایی با رابط ها در شی گرایی
 • معنی و مفهوم رابط ها
 • نحوه تعریف رابط ها
 • نحوه مشتق کـــردن و هستفاده از رابط ها
 • آشنایی با تریت ها
 • نکات مربوط به رابط ها

 

جلسه نود

 • نحوه هستفاده از تریت ها
 • ساخت بخش مشاهده ی زیرمنو ها
 • نحوه هستفاده از تریت درون تریت
 • آشنایی با فضاهای نام

 

جلسه نود و یک

 • ادامه مبحث مربوط به فضاهای نام
 • نحوه هستفاده از فضاهای نام
 • بررسی حساسیت مربوط به فضاهای نام
 • نحوه هستفاده از فضاهای نام
 • آشنایی با اتولودها
 • ایجاد و هستفاده از اتولودها

 

جلسه نود و دو

 • آشنایی با عبارت منظم
 • کاربرد عبارت منظم
 • آشنایی با تنابع پرکاربرد در عبارت منظم
 • نحوه ساخت الگو ها
 • معنی و مفهوم کاراکترهای خاص در عبارت منظم
 • معرفی سایت آنلاین ساخت الگوها

 

جلسه نود و سه

 • آشنایی با جی سون
 • آشنایی با انواع داده در جی سون
 • ایجاد یک مثال از جی سون
 • آشنایی با توابع حیاتی جی سون
 • تبدیل کد php به کد معادل جی سون
 • تبدیل کد جی سون به کد معادل php
 • ساخت فرم لاگین برای ajax

 

جلسه نود و چهارم

 • ادامه مبحث ajax
 • ایجاد توابع با جاوا اسکریپت
 • نحوه ارسال و دریافت داده درajax
 • خواندن زیر منوها از بانک بر اساس پارامتر
 • بررسی فرم لاگین
 • بررسی خطاهای رخ داده انجام گرفته در ایجکس

 

جلسه نود و پنجم

 • آشنایی با آپاچی
 • پیکربندی آپاچی
 • آشنایی با توابع اپاچی
 • آشنایی با ماژول ها
 • آشنایی با توابع حیاتی و کاربرد انها در اپاچی
 • آشنایی با فایل .htaccess
 • بررسی دستورات مورد هستفاده در .htaccess
 • مدیریت خطاها با هستفاده از .htaccess
 • ساخت صفحه ۴۰۴ در .htaccess
 • نمایش و عدم نمایش دایرکتوری با هستفاده از .htaccess
 • بررسی دستورات امنیتی در .htaccess

 

جلسه نود و شش

 • آشنایی با وب سرویس ها
 • تعریف وب سرویس ها
 • بررسی وب سرویس نمایش آب و هوا
 • بررسی وب سرویس سایت تابناک برای نمایش اخبار در سایت های مورد نظر
 • ساخت بخش رویدادخوان درسایتrss
 • آشنایی مقدماتی با xml در وب سرویس ها
 • آشنایی با نحوه به دست اوردن رتبه سایت ها با هستفاده از وب سرویس الکسا

 

جلسه نود و هفت

 • آشنایی با امنیت در PHP
 • آشنایی با باگ sql injection در PHP و نحوه ی بچ کـــردن ان
 • تزریق دستور اس کیول در پلن
 • آشنایی با متدهای اماده در ارتباط با پایگاه داده و نحوه هستفاده از ان
 • نفوذ به سایت با هستفاده از باگ sql injection در PHP
 • دلیل بررسی مقادیر عددی مورد هستفاده در ادرس بار
 • هستفاده از ارورهای تولید انجام گرفته برای هک کـــردن سایت و تزریق sql injection
 • هستفاده از دستور union در sql injection در PHP
 • به دست اوردن یک رکورد برای نفوذ
 • جایگزینی مقادیر دلخواه به جای مقادیر کشف انجام گرفته
 • نحوه به دست اوردن تعدادفیلد ها
 • هستفاده از دستور limit در نفوذ
 • به دست اوردن نام کاربری از طریق باگ sql injection در PHP
 • به دست اوردن پسورد از طریق باگ sql injection در PHP
 • به دست اوردن فیلد های مربوط به جدول مخاطبان
 • معرفی سایت مخصوص هک و هستفاده از دستورات برای هک کـــردن سایت
 • بررسی فرم اپلود نا امن و نحوه هک انجام گرفتن سایت
 • ساخت فرم لاگین نا امن
 • نحوه اپلود شل به سایت

 

جلسه نود و هشت

 • آشنایی با حملات xss
 • جلو گیری از حملات xss
 • بررسی مقادیر عدی برای جلوگیری از نفوذ
 • آشنایی با حملات دیکشنری اتک
 • به دست اوردن رمز عبور مخاطبان از طریق مقدار هش انجام گرفته با هستفاد از حلقه ها
 • آشنایی با حملات داس
 • آشنایی با حملات اسپم
 • آشنایی با حملات بورت فرس
 • جلوگیری از حملات داس اسپم و بورت فرس با هستفاده از کپچا
 • معرفی شرایط خاص برای جلوگیری از حملات داس و اسپم
 • نکات مربوط به امنیت در کوکی ها
 • ایجاد رمز عبور قدرتمند با هستفاده از حلقه ها و توابع

 

دوره تعلیم ساخت وب سایت شخصی نمایشگاه مبل

 • توضیحاتی درباره دوره و پیش نمایشی از پروژه نهایی
 • نصب نرم افزار های مورد نیاز دوره
 • تعلیم نصب نرم افزار شبیه ساز سرور(wamp server)
 • تعلیم نصب نرم افزار محیط کد نویسی(sublime text)
 • طراحی هدر وبسایت
 • آشنایی با css reset
 • تعلیم selector ها در css
 • آشنایی با دستور Transiotion در css
 • آشنایی با کامت گذاری در HTML و CSS
 • آشنایی با وبسایت com جهت هستفاده از رنگ های فلت
 • آشنایی با منو های بهم ریخته و دسترسی به لایه های زیری آن
 • طراحی منوی بالایی
 • طراحی قسمت تبلیغات بالایی
 • تعلیم نصب نرم افزار ساخت اسلایدر Amazing Slider
 • تعلیم ساخت یک اسلایدر واکنشگرا در پلن Amazing Slider
 • طراحی قسمت پست ها
 • طراحی نگهدارنده کلی پست ها
 • طراحی نگهدارنده قسمت پست های ویژه
 • طراحی قسمت عنوان پست های ویژه
 • طراحی قسمت تصویر شاخص پست های ویژه
 • طراحی قسمت محتوا پست های ویژه
 • طراحی نگهدارنده پست های معمولی
 • طراحی قسمت تصویر شاخص پست های معمولی
 • طراحی قسمت عنوان پست های معمولی
 • طراحی قسمت محتوا پست های معمولی
 • طراحی فوتر وبسایت
 • طراحی قسمت تبلیغات پایینی
 • طراحی نگهدارنده فوتر
 • طراحی منوی پایینی
 • آشنایی با وبسایت io برای هستفاده از فونت وبسایت
 • ساخت قسمت پیوند های صفحات اجتماعی
 • تعلیم دسترسی جداگانه به هر یک از زیر مجموعه های منو های بهم ریخته
 • طراحی قسمت حقوق وبسایت
 • طراحی صفحه ادامه مطلب
 • طراحی نگهدارنده قسمت ادامه مطلب
 • طراحی نگهدارنده قسمت تصویر شاخص در ادامه مطلب
 • طراحی نگهدارنده قسمت عنوان در ادامه مطلب
 • طراحی نگهدارنده قسمت محتوا در ادامه مطلب
 • طراحی صفحه ی ورود ادمین
 • طراحی نگهدارنده فرم ورود
 • طراحی فرم ورود
 • آشنایی با چگونگی دسترسی به اجزای یک فرم بدون کلاس و ای دی در css
 • طراحی دکمه بازگشت به خانه
 • طراحی صفحه نخست پنل مدیریت وبسایت
 • طراحی منو مخصوص ادمین وبسایت(تعلیم ساخت یک منو کشویی با css)
 • طراحی قسمت خوش آمدگویی به ادمین
 • طراحی قسمت آخرین مطالب وبسایت
 • طراحی قسمت مشخصات ادمین وارد انجام گرفته
 • طراحی صفحه ارسال پست و مدیریت پست های موجود
 • طراحی نگهدارنده فرم ارسال پست
 • طراحی نگهدارنده قسمت مدیریت پست ها
 • طراحی جدول برای نمایش هشدارات پست ها
 • طراحی پیوند های ویرایش و حذف پست هاس
 • طراحی صفحه تنظیمات وبسایت و صفحه ارسال پست های ویژه
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات اسلایدر
 • طراحی فرم ارسال هشدارات برای تنظیمات اسلایدر
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات تبلیغات پایینی
 • طراحی فرم ارسال هشدارات برای تنظیمات تبلیغات پایینی
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات تبلیغات بالایی
 • طراحی فرم ارسال هشدارات برای تنظیمات تبلیغات بالایی
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات منو بالایی
 • طراحی فرم ارسال هشدارات برای تنظیمات منو بالایی
 • طراحی نگهدارنده قسمت ارسال پست های ویژه
 • طراحی فرم ارسال هشدارات پست های ویژه
 • آغاز پلن نویسی PHP
 • تعلیم ابتدایی پی اچ پی
 • شرح تفاوت فایل .html با .php
 • نحوه ایجاد تگ های php
 • تعلیم دستور چاپی echo
 • تعلیم دستور چاپی print
 • معرفی انواع متغیرها (رشته ای،عددی و منطقی)
 • قواعد و محدودیت های معرفی متغیر ها
 • تعلیم چهار عمل اصلی ریاضیات(جمع،تفریق،ضرب و تقسیم)
 • تعلیم کامنت گذاری در php
 • تعلیم دستور شرطی
 • تعلیم مورد هستفاده دستورات شرطی
 • تعلیم دستور شرطی if
 • تعلیم نحوه نوشتاری دستور شرطی if
 • ساخت یک سیستم دریافت نمره ساده و تعیین سطح نمره
 • تعلیم دستور شرطی switch
 • تعلیم نحوه نوشتاری دستور شرطی switch
 • تعلیم حلقه
 • تعلیم مورد هستفاده حلقه ها
 • معرفی انواع حلقه ها
 • تعلیم هستفاده از دستور حلقه for
 • تعلیم نحوه نوشتاری دستور حلقه for
 • تعلیم هستفاده از دستور حلقه while
 • تعلیم نحوه نوشتاری دستور while
 • تعلیم دستور for های تو در تو مورد هستفاده آن
 • تعلیم ساخت و هستفاده از function ها در پی اچ پی و تعلیم برخی از توابع رشته ای
 • معرفی ساختمان یک function در php
 • نحوه ساخت یک function برای جمع دو عدد
 • تعلیم تابع رشته ای strlen
 • تعلیم تابع رشته ای str_word_count
 • تعلیم تابع رشته ای strrev
 • تعلیم تابع رشته ایstrpos
 • تعلیم تابع رشته ایstr_replace
 • تعلیم تابع رشته ایstrtolower
 • تعلیم تابع رشته ایstrtoupper
 • تعلیم تابع رشته ایsubstr
 • تعلیم تابع رشته ایucwords
 • جدا سازی بخش های مختلف قالب و کاهش حجم کدنویسی
 • تعلیم دستور include
 • تعلیم کار با فرم ها در پی اچ پی
 • معرفی ساختمان فرم ها
 • تعلیم متد های get و post
 • تعلیم تابع isset
 • تعلیم دسترسی به یک input در یک صفحه دیگر
 • تعلیم تابع empty
 • تعلیم تابع header() و مورد هستفاده آن
 • معرفی Cookie و مورد هستفاده آن
 • تعلیم ساخت یک cookie با عمر یک هفته ای
 • داینامیک کـــردن فرم ورود ادمین
 • آشنایی با فضای phpmyadmin
 • آشنایی با فضای ساخت دیتابیس
 • تعلیم ساخت یک دیتابیس با پشتیبانی از زبان فارسی
 • تعلیم ساخت جدول برای ذخیره داده های
 • تعلیم اتصال به دیتابیس و query نویسی
 • تعلیم دستور اتصال به دیتابیس
 • تعلیم دستور SELECT
 • تعلیم دستور INSERT INTO
 • تعلیم دستور DELETE
 • داینامیک کـــردن صفحه ارسال پست
 • اعتبارسنجی فرم ها
 • تعلیم اتصال فرم ارسال پست با دیتابیس
 • تعلیم دستور mysql_query()
 • تعلیم آپلود کـــردن
 • تعلیم کار با فرم های مخصوص ارسال فایل
 • تعلیم ویژگی enctype در فرم ها
 • تعلیم ویژگی name در فایل ها
 • تعلیم ویژگی size در فایل ها
 • تعلیم ویژگی type در فایل ها
 • تعلیم ویژگی tmp_name در فایل ها
 • تعلیم تابع is_uploaded_file()
 • تعلیم تابع move_uploaded_file()
 • ساخت یک پلاگین آپلود فایل
 • تعلیم داینامیک کـــردن پست ها
 • تعلیم تابع mysql_fetch_assoc()
 • تعلیم فرا خوانی داده ها از دیتابیس
 • ساخت یک تابع برای محدود کـــردن داده های محتوای پست ها
 • داینامیک کـــردن صفحه ادامه مطلب متناسب با پست انتخاب انجام گرفته
 • داینامیک کـــردن صفحه مدیریت پست ها
 • فرا خوانی داده ها از جدول مربوطه و نمایش آن
 • تعلیم حذف پست ها
 • طراحی صفحه ویرایش محتوا پست ها
 • داینامیک کـــردن صفحه تنظیمات
 • داینامیک کـــردن منو بالایی
 • داینامیک کـــردن اسلایدر
 • داینامیک کـــردن تبلیغات پایینی
 • داینامیک کـــردن قسمت پست های ویژه و اسلایدر
 • ارسال پست ویژه توسط فرم ارسال مربوطه
 • فراخوانی داده های مربوط به منو
 • فراخوانی داده های مربوط به تبلیغات بالایی
 • فراخوانی داده های مربوط به اسلایدر
 • فراخوانی داده های مربوط به پست های ویژه
 • ساخت صفخه ی مدیریت اجزای وبسایت
 • ساخت دسترسی مربوط به حذف داده های منو بالایی
 • ساخت دسترسی مربوط به حذف داده های تبلیغاتس بالایی
 • ساخت دسترسی مربوط به حذف داده های اسلایدر
 • ساخت دسترسی مربوط به حذف داده های پست های ویژه
 • داینامیک کـــردن صفحه نخست پنل ادمین
 • داینامیک کـــردن قسمت آخرین مطالب
 • داینامیک کـــردن قسمت نمایش هشدارات ادمین وارد انجام گرفته