موزه ملي

دیدید روزگار امروز، روزگار موشک است

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

آمریکا در حمله موشکی به سوریه هیچ دستاوردی
نداشته است. اما درباره اصل حمله موشکی، یک ملاحظه مهم وجود دارد: اگر سوریه به اندازه
کافی، موشک قدرتمند و بازدارنده داشت، آیا آمریکا جرئت همین عقده گشایی کور را پیدا
می کرد؟ قطعا نه
.

آنها که آمریکا را بزک می کردند و نمایش قدرت نظامی و انجام رزمایش و رونمایی از شهرهای موشکی را ماجراجویی
می خواندند، باید تئوری های باطل خود را که در بساط هیچ سیاستمدار دنیا دیده ای پیدا نمی شود، پالایش کنند
و به دور بریزند. باید موشک داشت، فراوان هم باید داشت، توسعه هم باید داد و به رخ
دشمن کشید، این، کم هزینه ترین روش بازدارندگی است./ کانال محمد ایمانی