موزه ملي

سرانه مصرف اینترنت ایران اعلام شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

جدیدترین آمار و ارقام از اینترنت در ایران

معاون وزیر ارتباطات در چهارمین همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات؛ سرانه مصرف اینترنت در ایران و ظرفیت اینترنت کنونی کشور را اعلام کرد.