موزه ملي

میانگین درآمد پزشکان عمومی در ایران بالاتر از میانگین آسیاست

۲۲ دی ۱۳۹۶

پزشکان عمومی در ایران ١,٦٣ برابر درآمد
سرانه دریافتی دارند
.

با بررسی‌های میدانی مشخص شده میانگین دریافتی یک پزشک عمومی شاغل در
بخش پزشک خانواده، ماهانه ٧٥‌میلیون ریال و سالانه ٩٠٠‌میلیون ریال است که برابر
٢٧٧٠٠ دلار آمریکا در‌ سال است
.

آمارها نشان می‌دهند که میانگین دریافتی پزشکان شاغل در بخش پزشک خانواده
در‌ سال٢٠١٦ بیشتر از میانگین درآمد پزشکان در آسیا بوده است
.

دست‌کم درباره پزشکان خانواده در ایران می‌توان گفت بیش از یک‌ونیم برابر
درآمد سرانه دریافتی دارند. این میزان دریافتی بعد از تعدیل قیمت‌ها در طرح تحول سلامت
است
.

با مقایسه قدرت خرید می‌توان گفت اگرچه مقایسه درآمد پزشکان با در نظر
گرفتن نرخ ارز خیلی کم می‌شود، اما دست‌کم درباره طرح پزشکان خانواده که آمارشان به
دست آمده است، می‌توان گفت نسبت به کشورهایی که به آنها مهاجرت صورت می‌گیرد، معقول
است
.

درآمد بالای پزشکان در اغلب کشورها ازجمله ایران نسبت بالایی در مقایسه
با درآمد سرانه دارد
.

افزایش درآمد پزشکان و پرستاران برای رقابت با کشورهایی چون آمریکا و
کانادا و جلوگیری از سیر مهاجرت، امکان‌ناپذیر و نادرست است، زیرا در این کشورها درآمد
سرانه نیز به همان نسبت بالاست و قدرت خرید ارز کشورها نیز برابر نیست
.

جلوگیری از شکاف طبقاتی زیاد بین کادر پزشکی و سایر اقشار تحصیلکرده و
دانشگاهی به منظور برقراری عدالت و پیشگیری از حواشی برای این حوزه حیاتی ضروری است./شهروند