موزه ملي

نگاهی به ویژگی‌ها و مشخصات پژو ۵۰۸ ایران‌خودرو

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

معرفی پژو ۵۰۸ سری GT Line

پژو ۵۰۸ جدید “جی تی لاین”، یک خودروی سدان جادار و مجھز خانوادگی، با کلاس ابعادی D هست. این محصول که مورد پذیرش و ستایش سایت‌ھای معروف خودرویی و منتقدان برتر صنعت خودرو قرار گرفته هست، توسط شرکت پژو در شھر “رن” فرانسه تولید میشود. 

موتور پیشرفته ۱۶۵ THP بر پایه پلتفرم EP6 باعث انجام گرفته با وجود مصرف سوخت بھینه، توان ۱۶۳ اسب بخار ایجاد شود که در کنار گیربکس ۶ سرعته AT6 ، عملکـــردی بھینه و قدرتمند را برای خودرو به ارمغان آورده هست. این خودروی مستحکم و مطمئن که از کیفیت قطعات، ساخت و مونتاژ بالایی برخوردار هست، جوایز بین- المللی متعددی را در پرونده خود دارد که “خودروی سال”، “برترین خودروی خانوادگی” از آن جمله آنها هست.

درطراحی مدل جدید این خودروی پریمیوم که از هستایل اروپایی تبعیت میکند، به نیکوی میتوان زبان طراحی انحصاری پژو را در بخش ھایی از خودرو مانند جلو پنجره جدید با لوگوی پژو در وسط، دلیلغ ھای جلو و دیلایت، دلیلغ عقب و … لمس کـــرد و ھمچنین سطح تجھیزات ۵۰۸ جدید از قبیل ھانجام گرفتاردھنده نقاط کور، تھویه ھوای ۴ گانه، مانیتور ۷ اینچی و … نیز رفاه و ایمنی را برای سرنشینان به‌ھمراه آورده هست. 

· نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی 
· بھره مندی از شبکه نمایندگی ھای ایران خودرو 
· ۵ سال یا ۱۵۰٫۰۰۰ کیلومتر گارانتی 
· تست ایمنی و تصادف تکمیل ۵ ستاره یوروانکاپ

طراحی

طراحی با شکوه پـژو ۵۰۸ جدیـد جـی‌تـی لاین، خطوط پویایی دارد که همزمـان حس قدرت و حرکت را منتقل میکند. طراحـی ایـن خـودرو بـرای معیارهـای طراحـی خودروهـای جـی تـی، مرزهـای جدیـدی تعریـف میکنـد. طراحـی بـهروز ایـن خـودرو دارای جلـو پنجـره بـا خطـوط عمـودی و افقی اسـت و نشـان شـیر در جلوی پیشـانی آن قـرار دارد. دلیلغ هـای LED FULL آن هـم بـا الهـام از پنجه هـای شـیر طراحـی شـده اسـت. 

قسـمت عقـب پـژو ۵۰۸ جدیـد جی تـی لاین، از یک طراحـی منحصر به فرد بهره میبرد. طراحی سـپر آن، با قدرت و زیبایی خود، در عین تقویت عملکـــرد حفاطتی، یک دستی نیمرخ آن را حفظ کـــرده هست. دلیلغ‌های عقب در طول خط افقی طراحی شـده‌اند تا نمای جانبی و نمای عقب تکمیلی به آن ببخشـند. رنــگ قرمــز مــات روی هــر یــک از ســه پنجــه بــه طراحــی تکنولوژیــک پــژو ۵۰۸ جدیــد جــی‌تــی لایــن جلــوه داده و تاثیــر خاصــی بــر بیننــده میگــذارد.

معمـاری داخلـی

پـژو ۵۰۸ جدیـد جـی تـی لایـن، پـس از مطالعاتـی ویـژه بـا هـدف ارائـه آسـایش زیادـتر بـرای سرنشـینان طراحـی شـده اسـت. شـما در جایـگاه بسـیار زیبـای سرنشـین، از فضـا و امکاناتـی کـه بـرای افزایـش شـادابی سـفر شـما طراحـی شـده، لـذت خواهیـد بـرد.

محفظه‌ها

پــژو ۵۰۸ جدیــد جــی تــی لایــن چنــد محفظــه نگهــداری وســایل دارد تــا خانومدگــی در ســفر بــا خــودرو را آسودهتــر از پیــش کنــد. یــک محفظــه در کنســول مرکــزی دارای تهویــه خنــک، دو جافنجانــی در جلــو و دو جافنجانــی در عقــب، نگهدارنــده بطــری در پنــل هــر یــک از دربهــا، محفظــه در دســته صندلــی و یــک زیرســیگاری بازشــو. تهویه هوا پــژو ۵۰۸ جدیــد جــی تــی لایــن مجهــز بــه تهویــه ۴ کانالــه اســت تــا راننــده و سرنشــینان بتواننـد کنتـرل تهویـه هـوای قسـمت خودشـان را در اختیـار داشـته باشـند. بنابرایـن هـر فـرد میتوانـد حالـت تهویـه هـوای متناسـب بـا نیـاز خـود را انتخـاب کنـد.

صندلی‌ها

بـه لطـف طراحـی معمارانـه داخلـی، راننـده و سرنشـینان در جلـو و عقـب فضایـی بـاز در اختیار دارنــد. آسودهــی صندلی‌هــا بــا کیفیــت آنهــا افزایــش می‌یابــد کــه حــول محــور ســه خواســته مشـتریان طراحـی شـده: زیبایـی، دوام و آسودهـی فـردی. صندلــی چــرم ناپــا ترامونتــان بــا دوخــت قرمــز بــه همــراه گــرم کــن و ماســاژور، آســایش شــما را در ســفر تضمیــن میکنــد. صندلی‌هــای ایــن خــودرو برقــی و دارای حافظــه بــرای تنظیــم هســتند.