موزه ملي

چرا باید از سیاست ارزی حال دولت حمایت کرد؟

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

گر چه سیره دولتها در سالهای اخیر این است
که در مواجهه با افکار عمومی ،ناکامی های خود
را منتسب به فرد یا جریان یا هاله ای از ابهام کنند که خود را وارهانند اما باید همه
از دولت در تصمیم ارزی حمایت کنند
.

نظام جمهوری اسلامی درگیر یک مبارزه پیچیده و همه جانبه است و دولت بهتر
از همه می داند که علل سیاسی داخلی برای وضع
موجود وجود ندارد.تصمیم جدید دولت را
باید در پارادایم یک مبارزه چند جانبه تفسیر کرد تا یک روند طبیعی اقتصادی. گرچه دولت
خودش دوست ندارد در نگاه غرب انقلابی جلوه نماید
.

دولت امریکا که قرار است در نیمه سوم اردیبهشت در باره برجام تصمیم بگیرد
بخشی از دشمنی خود جهت تسلیم کردن نظام جمهوری اسلامی را به این حوزه کشاند
و “تقریبا هیچ “را ارتقا بخشید

دو دسته دیگر ماموریت قاچاق ارز
به خارج یا خرید ویلا در گرجستان و… به عهده داشتند و دولت تصمیمی که باید چند ماه
قبل می گرفت را بالاخره گرفت.این جراحی لازم بود لذا دولت و همسویان سعی نکنند مساله
را داخلی کنند که آسیب اول آن متوجه خودشان خواهد بود.دولت نباید دشمن فرضی و توهم
توطئه را القا کند/ کانال عبدالله گنجی