موزه ملي

کاریکاتور/ پدیده گفتگوی رادیو تلویزیونی با یک اعدامی و تبعات مربوطه!

۱۱ مهر ۱۳۹۶

طرح: جواد علیزاده/ شهروند